Privacyverklaring

Bij Lisette de Haard Fotografie wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van haar websitebezoekers, klanten en potentiële klanten.

1. Bedrijfsgegevens

Lisette de Haard Fotografie, gevestigd aan de Weerdenborch 16, 4181 DB te Waardenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Lisette de Haard is te bereiken per telefoon: 06 51398658 of mail: info@lisettedehaardfotografie.nl.

De website is www.lisettedehaardfotografie.nl.

2. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Lisette de Haard Fotografie persoonsgegevens verwerkt. Hieronder zullen hoofdzakelijk websitebezoekers, klanten en potentiële klanten vallen.

3. Persoonsgegevens

Lisette de Haard Fotografie verwerkt persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, zoals contactgegevens en andere persoonsgegevens gegenereerd ten behoeve van het opstellen van een offerte en/of factuur of wanneer u het contactformulier op de website invult. Denk hierbij aan identificatiegegevens zoals uw naam, e-mail adres, adresgegevens en telefoonnummer.

Daarnaast worden gegevens verwerkt over uw bezoek aan mijn website, zoals het IP-adres en andere analytische gegevens. Deze informatie wordt verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën.

Tevens verwerkt Lisette de Haard Fotografie de foto’s die zij in opdracht van u maakt.

4. Verwerkingsdoeleinden en grondslagen

Lisette de Haard Fotografie gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

• Het uitvoeren van de overeenkomst;

• Het onderhouden van contact met u;

• Om goederen of diensten bij u af te kunnen leveren;

• Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van mijn website;

• Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;

• Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Bij de verwerking van persoonsgegevens door Lisette de Haard Fotografie baseert zij zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die met u is gesloten of noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke verplichting van Lisette de Haard Fotografie. In sommige gevallen vraagt zij u expliciete toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of het ontvangen van commerciële communicatie. Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Lisette de Haard Fotografie, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.

5. Bewaartermijnen

Lisette de Haard Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang Lisette de Haard Fotografie dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. De in opdracht gemaakte foto’s bewaart Lisette de Haard Fotografie in principe voor een termijn van vijf jaar, tenzij anders overeengekomen. Foto’s waarbij toestemming is verleend om te gebruiken voor de website, portfolio en andere dergelijke doeleinden, zullen bewaart blijven tot bedrijfsbeëindiging.

6. Beveiliging

Lisette de Haard Fotografie neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Lisette de Haard Fotografie hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden om de persoonsgegevens te beschermen. Ondanks deze inspanning kan echter geen absolute garantie geboden worden voor de beveiliging van uw gegevens. Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kunt u via info@lisettedehaardfotografie.nl contact opnemen.

7. Delen van gegevens met derden

Persoonsgegevens worden door Lisette de Haard Fotografie niet verkocht aan – of gedeeld met derden, tenzij:

• Het nodig is om de door uw gevraagde diensten te kunnen leveren;

• U toestemming heeft gegeven om dit te doen;

• Het nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden aan wie Lisette de Haard Fotografie uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Lisette de Haard Fotografie is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

Om de diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Lisette de Haard Fotografie uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Lisette de Haard Fotografie erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met geldende privacy wet- en regelgeving.

8. Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen heeft u recht om:

• inzage te vragen in de persoonlijke gegevens die Lisette de Haard Fotografie van u heeft;

• onjuiste gegevens te corrigeren;

• onder bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen;

• bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;

• je toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken (als toestemming de wettelijke basis is voor de verwerking);

• een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen privacyverklaring

Lisette de Haard Fotografie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Grote wijzigingen zullen altijd door Lisette de Haard Fotografie onder uw aandacht worden gebracht.

10. Contact

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, dan kunt u contact met mij opnemen via info@lisettedehaardfotografie.nl.

Lisette de Haard Fotografie hecht veel waarde aan de kwaliteit van het werk en aan de tevredenheid van de klanten.