Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Lisette de Haard Fotografie, KVK nummer: 88909921.

 1. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee opdrachtnemer de overeenkomst gesloten heeft.
 2. Offerte: Alle aanbiedingen van opdrachtnemer aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 3. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Opdracht: De dienst of het product dat door de opdrachtgever geleverd zal worden.
 5. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Schriftelijk: Elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.
 7. Toeleverancier: Productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/ of het openbaar maken van de foto die is gemaakt door opdrachtnemer en voortkomt uit die opdracht.
 8. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2 – Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen opdracht-nemer en opdrachtgever én op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Opdrachtnemer doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijs(lijst).
 2. Het aanbod is geldig 30 dagen na de datum van verzending door de opdrachtnemer, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigen door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Uitgebrachte schriftelijke prijsopgaven dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en ondertekend aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd voor met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen.
 5. Mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer en de opdrachtgever nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 4 – Gebruik van andere toeleveranciers

Het staat opdrachtgever vrij derde partijen in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht, zoals albumleveranciers, software e.d.

Artikel 5 – Aanvaarding van de opdracht

 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat maar er desondanks mee instemt – of althans die indruk wekt – dat opdrachtnemer werk verricht in het kader van de overeenkomst of indien opdrachtnemer met medeweten van opdrachtgever begint met het uitvoeren van de werkzaamheden, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor opdrachtnemer onaanvaardbaar maakt.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Opdrachtgever is dan gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 6 – Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit, in de stijl waarin opdrachtnemer gebruikelijk werkt.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken. In het bijzonder door het op tijd aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.
 3. Opdrachtnemer spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige juiste uitvoering van de opdracht voor opdrachtnemer mogelijk te maken. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor opdrachtgever zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, maar niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Opdrachtnemer levert de opdracht af in de door haar gebruikelijke gehanteerde stijl. Er zal op de foto’s een globale beeldoptimalisatie worden toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door opdrachtgever enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, maar niet alleen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard.
 5. Voor een fotoalbum wordt in beginsel, 4 weken nadat de fotoselectie is gemaakt, het eerste concept, digitaal of fysiek voorgelegd. Voor alle andere producten geldt dat een eerste ontwerp digitaal wordt voorgelegd binnen de afgesproken termijn.
 6. Opdrachtgever krijgt, als het een fotoalbum betreft, twee keer de kans om kosteloos wijzigingen in het concept aan te laten brengen. Meer wijzigingen en/ of wijzigingen na oplevering, zijn enkel tegen betaling mogelijk. Meerdere pagina’s, andere formaten of meerdere exemplaren van een album zijn altijd mogelijk en gaan in overleg. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend.
 7. De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk door de opdrachtnemer verwerkt.
 8. Opdrachtnemer laat fotoboeken/ afdrukken op eender welk materiaal, niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp digitaal heeft goedgekeurd. Indien sprake is van meerdere exemplaren geeft opdrachtgever digitaal de gewenste oplage(n) door om te drukken.
 9. Wanneer de ontwerp fase in gang gezet is of al is afgerond, kan niet meer worden afgezien van afname van het album/ drukwerk.

Artikel 7 – Levering

 1. Opdrachtnemer hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden en dat betreft nooit een fatale termijn. Ook is opdrachtnemer aansprakelijk of schadeplichtig bij overtreding van de geïndiceerde termijn.
 2. Opdrachtnemer maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever (per email) gecommuniceerd.
 3. Digitale fotobestanden worden in beginsel 4 weken na de fotoreportage geleverd op USB of We-transfer in jpg-formaat, tenzij anders afgesproken.
 4. Fotoalbums worden, tenzij anders overeengekomen, 6 weken na betaling van de factuur, geleverd. De levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 5. De levering zal, tenzij anders overeengekomen, worden afgeleverd bij de opdrachtgever.

Artikel 8 – Vergoeding

 1. Indien, door partijen, geen vergoeding is overeengekomen, is de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Hierbij geldt een minimum starttarief van € 25,- excl. BTW voor verrichtte werkzaamheden, ongeacht de tijdsbesteding.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent opdrachtnemer een -in de branche acceptabele – redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal opdrachtnemer dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 5. Alle door opdrachtgever genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij aangegeven dat het inclusief btw is.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Voor fotografie op afspraak geldt een aanbetaling van 1/3 van het totaalbedrag. Een (elektronische) factuur wordt direct na akkoord verstuurd aan de opdrachtgever en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen
 3. Fotoboeken worden geproduceerd na betaling van het volledige factuurbedrag.
 4. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/ of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
 5. Na ieder opgeleverde dienst/product – of afzonderlijk te beschouwen onderdeel daarvan – wordt een factuur gestuurd.
 6. Tenzij anders overeengekomen geldt de betaling 14 dagen na factuurdatum of na levering van de betreffende dienst, bestanden of product.
 7. Betaling strekken, tenzij opdrachtnemer op dat moment aan opdrachtgever aangeeft, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/ of schulden.

Artikel 10 – Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de opdrachtnemer, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde foto’s / bestanden te gebruiken.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
 3. Opschorting dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. In geval van annulering van de opdracht door de opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft opdrachtnemer recht op de overeengekomen vergoeding.
  In geval van annulering is de niet-zakelijke opdrachtgever enkel een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor opdrachtnemer niet mogelijk is de opdracht zelf uit te voeren op de overeengekomen datum, zal opdrachtnemer, indien nodig, zorgdragen voor een vervangende fotograaf of, indien mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de, in het kader van de overeenkomst, vervaardigde werkzaamheden of producten.
 7. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtgever nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten en juridische kosten gemaakt, in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. (WIK).
 8. Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door opdrachtgever, worden alle door opdrachtnemer binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment dat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.

Artikel 11 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden of het concept schriftelijk te worden voorgelegd aan de opdrachtnemer.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Klachten worden door partijen uitgesproken en er wordt gezocht naar een passende oplossing.

Artikel 12 – Auteurs- en portretrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van opdrachtnemer, indien niet anders overeengekomen.
 2. Toestemming voor gebruik van een werk door de opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door opdrachtnemer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 3. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik – in ongewijzigde vorm – ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.
 4. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de foto te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol.
 6. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen publiciteit of promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en blog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 7. Bezwaar tegen openbaarmaking dient voorafgaand aan de overeenkomst bij opdrachtnemer schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 8. Zonder voorafgaande toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd het geleverde materiaal voor zakelijke en/ of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer.
 10. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub-licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 11. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de werken een licentie te verstrekken aan derden ter promotie.
 12. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 13. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in Artikel 25 Aw, in acht te nemen.
 14. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige en/of definitieve foto’s /bestanden aan te (laten) brengen, zoals onder meer maar niet uitsluitend de manier van uitsnijden/ verkleinen, kleuraanpassingen, etc. Opdrachtnemer kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. Opdrachtgever dient, bij een door hem gewenste wijziging, opdrachtgever als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door opdrachtgever gehanteerde tarieven.
 15. Elk gebruik van een werk van opdrachtgever dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van opdrachtnemer.
 16. Bij inbreuk op auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van opdrachtnemer, rekent opdrachtnemer drie maal de overeengekomen opdrachtsom voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 17. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de opdrachtnemer.
 18. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 13 – Eigendom van opdrachtnemer

 1. Zolang geen nadere afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals concepten e.d. blijven deze eigendom van opdrachtnemer.
 2. RAW-bestanden worden niet door opdrachtnemer geleverd.
 3. Van deze taken zal, op de binnen opdrachtgever aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende redelijke tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder.
 4. Opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan opdrachtnemer daar niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Er kan op verzoek van opdrachtgever door opdrachtnemer een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

Artikel 14 – Rechten van derden

 1. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van zaken waarop intellectueel eigendomsrecht kan rusten, welke door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, wordt geacht dat opdrachtgever zich op de hoogte heeft gesteld omtrent de gebruiksrechten van deze zaken.
 2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle eventuele aanspraken van derden betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer of diens vertegenwoordigers.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of afdrukken die niet door opdrachtnemer zijn geleverd.
 3. Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp als de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven).
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van opdrachtnemer in een onderhavig geval te verstrekken uitkering, vermeerderd met het eigen risico.
 7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en opdrachtnemer aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht althans dat gedeelte van de factuurwaarde van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, stagnaties in de aanvoer, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 18 – Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.

Artikel 20 – Auteurswet

De maker van een werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:

Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.

 1. Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
 2. Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.
 3. Het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.

Let op: Op grond van de Auteurswet is het plaatsen van foto’s op internet niet toegestaan zonder beeldmerk van Lisette de Haard Fotografie. Het wijzigen van foto’s (kleurbewerking, knippen, bewerken e.d.) is eveneens niet toegestaan. Foto’s op internet zetten zonder gebruik van het beeldmerk – al dan niet bewerkt – is in strijd met artikel 25 van de Auteurswet.